Studienkolleg:We will bridge for you.
โพสต์ที่แล้วเล่าถึงการเรียนใน STK จนยื่นเอกสารเข้ามหาวิทยาลัย มีหลายท่านแย้งว่า สมัครตรงกับ STK ก็ได้เหมือนกัน ไม่เห็นต้องผ่านมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานกลางอย่าง Uni-assist ก็รู่อยู่แล้วว่าไปจากไทย ก็ต้องเรียนSTK... อ่านต่อ
โฆษณา