ใช้หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต
ประจำวัน "ระงับโทสะ-โมหะ"
"พรมวิหาร 4 " คือ#####
"เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา"
เรื่องจริงครับ ผมนำมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตทุกวัน ทำให้เบิกบาน
ใจ
1 ถูกใจ
47 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา