ความสามารถ ความรัก วิถีชีวิต ความชอบ
ความสุข ภายใน จิตใจ สุขภาพ ความรู้
การเข้าถึง ความคิด
สวัสดิการ สวัสดิภาพ
สถานที่ ความสร้างสรรค์ ความสงบ
พอใจ เพียงพอ ไม่พอใจ เกลียด อคติ ทิฐิ ก็ว่ากันไป
ระบบ คำโฆษณา คำสอน การเมือง ศาสนา ปัจเจก
หลุดพ้นจากความมืดของจิต
สติ ปัญญา สมอง ความเสื่อมของสุขภาพ ร่างกาย
จิตใจ สมอง ความทรงจำ ความผูกพัน ร้าย ดี
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
จิตมืด น้ำเน่า เอาแต่ใจ คิดเองเออเอง
กูถูก มึงผิด กูเข้าใจ สากล มึงล้าหลัง ในกะลา
ฟัคๆๆๆๆๆ
  • 2
โฆษณา