ได้ทำในสิ่งที่ดีมีคุณค่า ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
ผมเคยไปค่ายพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาโรงเรียน รุ้สึกว่านี่แหละชีวิตที่แท้จริง
โฆษณา