คิดให้จบ แล้วย้อนถามตัวเองว่า คิดจบหมดแล้วยัง ถ้ายังคิดต่อไปอีก ให้ถี่ถ้วน รอบคอบ
ภาษาพระเรียกว่า โยนิโสมนสิการ
โฆษณา