12 มิ.ย. 2022 เวลา 14:42 • ปรัชญา
ถ้าตอบแบบรูปธรรม ในชมพูทวีปก่อนมีศาสนาพุทธก็มีพราหมณ์อยู่แล้วเป็นพันปี ยังมีลัทธิความเชื่ออีกนับไม่ถ้วน . ถ้าตอบแบบนามธรรม ความมีกับความไม่มี การดำรงอยู่คือการเกิดกับการตาย ก็เปรียบเหมือนกับไม้ทอนเดียวกันแต่อยู่กันคนละด้าน ด้านหนึ่งเป็นโคนอีกด้านหนึ่งเป็นปลาย มันก็ไม้ท่อนเดียวกัน
โฆษณา