คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ควบคุมได้
การปกครองคือการควบคุม
เพราะว่าไม่คุม คน จึงเกิด
และคน ย่อมมีความต้องการแสวงหา
ขอบ ของความคิด สำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจ
ไม่มีศาสนาหรือการออกจากศาสนาก็เช่นกัน
เพราะ ความปรารถนา ทำให้ดึงทรัพยากร
พลังงานมาใช้ เพื่อขับเคลื่อนพลังงานชีวิต
  • 1
โฆษณา