4 ส.ค. 2022 เวลา 07:07 • ปรัชญา
พุทธประวัติ 5 นาที : โกณฑธาน
พระโกณฑธานะเกิดในตระกูลพราหมณ์ ณ พระนครสาวัตถี เดิมชื่อว่า ธานมาณพ เมื่อเจริญเวัยแล้ ได้เข้าศึกษาวิทยาตามธรรมเนียม ของพวกพราหมณ์จนจบไตรเพท
ต่อมาได้รับการบรรพชาในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันที่ท่านได้อุปสมบท ก็ปรากฏว่ามีมหาชน ได้พบเห็นรูปหญิงสาวรูปหนึ่งเที่ยวติดตาม ไปข้างหลังของท่าน แต่ตัวท่านเองมองไม่เห็น
ครั้นท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน ชาวบ้านได้ถวายภิกษาแก่ท่าน สองส่วนแล้วพูดว่า ส่วนนี้ถวายท่าน สำหรับส่วนนี้ให้หญิงสาวสหายของท่าน ตั้งแต่นั้นมาพวกมนุษย์จึงพากันเรียกท่านว่า โกณฑธานะ
ส่วนพวกภิกษุผู้ไม่รู้ความจริง เมื่อเห็นอาการเช่นนั้นก็เกิดความรังเกียจ กลัวความเสียหายจะเกิดแก่พวกตนด้วย จึงบอกให้อนาถปิณฑิกเศรษฐีขับไล่ท่าน ออกจากวัดไปเสีย อนาถปิณฑิกเศรษฐีก็ไม่ขับไล่ จึงบอกแก่นางวิสาขา มหาอุบาสิกา แม้แต่นางวิสาขาก็ไม่ขับไล่เช่นกัน
พวกภิกษุเหล่านั้นจึงทูลพระเจ้าปเสนทิโกศล เพื่อให้พระองค์ทรงขับไล่ท่าน ออกไปเสียจากแว่นแคว้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปสู่พระวิหารด้วยพระองค์เอง ทรงพิสูจน์จนทราบว่า หญิงสาวที่มองเห็นนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น ไม่ใช่คน จึงเกิดความเลื่อมใส รับสั่งให้ท่านเข้าไปบิณฑบาตในพระราชวัง และบำรุงด้วยปัจจัยสี่
ครั้นพวกภิกษุเห็นดังนั้นก็กลับซ้ำติเตียนว่า "เป็นคนชั่วช้าทั้งพระราชา ทั้งพระโกณฑธานะ" ท่านโกรธจึงกล่าวโต้ตอบ พวกภิกษุเหล่านั้นบ้าง
ความทราบถึงพระบรมศาสดา พระองค์จึงทรงตำหนิแล้ว ทรงห้ามมิให้พวกภิกษุกล่าวตอบโต้กันและกัน และทรงแสดงเรื่องรูปของหญิงสาวนั้นให้พวกภิกษุได้ทราบความจริง แล้วได้แสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอน 2 คาถา ในเวลาจบเทศนาท่านตั้งอยู่ในโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสสอน ตั้งใจบำเพ็ญความเพียรจนได้บรรลุพระอรหันตผล เป็นอเสขบุคคลในพระพุทธศาสนา
ต่อมาพระบรมศาสดาทรงยกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้จับสลากเป็นปฐม
ครั้นท่านพระโกณฑธานเถระดำรงชนมายุสังขาร อยู่โดยสมควรแก่กาลแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน
โฆษณา