พุทธศาสนา
  • 2.6K
    โพสต์
  • 11
    คำถาม
  • 1.2K
    สมาชิก
'พระพุทธศาสนา' หรือ 'ศาสนาพุทธ' เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง