พุทธศาสนา
  • 3.1K
    โพสต์
  • 16
    คำถาม
  • 1.3K
    สมาชิก
'พระพุทธศาสนา' หรือ 'ศาสนาพุทธ' เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง