เริ่มด้วยสั้น ๆ กระชับ เข้าใจง่าย ด้วยเล่มนี้เลยครับ "จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร? ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)" https://www.watnyanaves.net/th/book-full-text/116
2ถูกใจ
274รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...