ขึ้นชื่อว่าบุญคือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข ในพุทธศาสนาบุญมี 10 อย่างเรียกว่า "บุญกิริยาวัตถุ 10" สิ่งที่ต้องเสียตังมีอันเดียวคือ ทานมัย คือการบริจาคสิ่งของ ทรัพย์สินเงินทอง เพื่อลดละกิเลสแบบหยาบๆ คือความโลภ ที่เหลืออีก 9 แบบไม่ต้องเสียตังเลย เช่น ศีลมัย คือการทำบุญด้วยการรักษาศีล ได้แก่ ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล227 ศีล 311 ศีลคือการงดเว้นไม่ประพฤติผิดทางกาย ตามสถานะ ภาวนามัย คือการทำบุญด้วยการภาวนาฝึกให้จิตเป็นสมาธิ ซึ่งจะมีอานิสงค์สูงกว่าการทำบุญในข้ออื่นๆ ที่เหลือกรุณาศึกษาดูในgoogle😊😊😊😊
1 ถูกใจ
45 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา