#คำอุทิศส่วนอุศลแบบครอบจักรวาลใช้ได้ทุกที่ทุกโกาส
1
อิทัง ปุญญะพะลัง ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์สาวกทุกๆ พระองค์ ได้โปรดดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจวบจนถึง ณ ขณะนี้ ประมวลรวมกับบุญที่ได้อนุโมทนากับทุกๆ ท่านบนพระนิพพาน ...
... แผ่ไปโดยไม่มีปริมาณไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์และแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี ๖ ประการ แผ่ไปถึงเทวดารักษาตัวข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบการงาน การศึกษาและทุกๆ สถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ มีท่านปู่พระยายมราช ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้งสี่ ท้าวจตุรมหาราชพรหม เทพพรหมทุกชั้น
ขอท่านปู่ยมราช ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้งสี่ และเทพเจ้าทั้งหลายได้โปรดโมทนาส่วนกุศลนี้ และขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรจงอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่บิดามารดา ครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดถึงท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี ที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี เหล่าเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในร่างกายข้าพเจ้า พวกเชื้อโรคที่ออกจากร่างกายข้าพเจ้า ดวงวิญญาณทั้งหลายให้อธิษฐานเอาบุญของข้าพเจ้าได้ด้วย ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ...
...ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด หากขณะใดก็ตามที่ข้าพเจ้ายังทรงกายขันธ์ห้าอยู่นี้ ขออย่าได้เจอคำว่า ไม่ได้ ไม่มี ไม่สำเร็จ ไม่สมหวัง เมื่อจะทำการสิ่งใดจงพบแต่คำว่าได้ มี สำเร็จ สมหวังดังที่ใจของข้าพเจ้าและครอบครัวปรารถนาทุกประการ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
มัยหัง ปุตโต ปุญญาวากะตาภินิหารโร ภะวิสสะติ
เทวะตะหิ ปาติง ปูเรต์วา ปูวาปะหิตา ภะวิสสะตีติ.
#ธรรมะ #อมตะธรรม #ธรรมะสอนใจ
#ส่งต่อให้เพื่อนมนุษย์ได้ใช้กัน
#เราก็จะได้บุญบารมีกว้างขวางขึ้นไปด้วย
2 ถูกใจ
2 แชร์
61 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา