สมองมนุษย์ก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์กระบวนการเป็นแบบตามลำดับ การทำงานพร้อมกันหลายอย่างต้องใช้สติลำดับก่อนหลังเป็นอย่างสูงหากไม่มีความชำนาญงานที่ทำอยู่จะไม่สามารถทำพร้อมกับงานอื่นได้เพราะต้องเรียนรู้กระบวนการก่อน การทำงานหลายงานพร้อมกัน ผลงานจะไม่ละเอียดเท่ากับการทำทีละงาน แต่หากหมายถึงการเรียนรู้ถ้าเป็นความรู้รอบตัวให้ศึกษาแบบจับประเด็นหลักแต่หลากหลาย ถ้าเป็นความรู้ทางช่างหรือทำเป็นอาชีพให้ศึกษาแบบละเอียดพร้อมฝึกปฏิบัติไปด้วย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา