16 ส.ค. 2022 เวลา 16:14 • ปรัชญา
พุทธประวัติ 5 นาที : พระเสละ
ตามพระไตรปิฎกไม่มีการกล่าวถึงประวัติ พระเสละเท่าใดนัก ทราบแต่ว่าท่านมีความชำนิชำนาญเป็นคณาจารย์ใหญ่ บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์ประมาณ 300 คน
ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 1250 รูป เสด็จจาริกไปยังอุตตราปถชนบท บรรลุถึงอาปณนิคม เสด็จประทับอยู่ ณ นิคมนั้น เกณิยชฎิลได้ยินกิตติศัพท์ว่า พระสมณโคดมศากยบุตร เสด็จออกทรงผนวชจากศากยตระกูล ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลก เสด็จมาที่นิคมนั้น มีความปรารถนาจะเห็นพระองค์
ครั้นได้ฟังธรรมีกถาแล้วเกิดความเลื่อมใส ได้นิมนต์พระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้น พระองค์ทรงรับสั่งว่า "ดูก่อนเกณิยะ ภิกษุสงฆ์ที่เป็นบริวารมีมากถึง 1250 รูป ทั้งท่านก็ยังเลื่อมใสในลัทธิของพราหมณ์ด้วย เกณิยชฎิลทูลอ้อนวอนนิมนต์อย่างนั้นถึง 5 ครั้ง พระองค์จึงทรงรับนิมนต์ ด้วยอาการนิ่งอยู่
เมื่อเกณิยชฎิลทราบว่า พระองค์ทรงรับแล้ว จึงถวายบังคมลา กลับมาบอกแก่มิตรสหาย และเครือญาติให้ช่วยกันจัดสิ่งของถวายพระในวันรุ่งขึ้น พวกชนเหล่านั้น ต่างคนต่างช่วยกันจัดแจงตามสมควร ส่วนเกณิยชฎิลจัดแจงโรงฉันด้วยตนเอง
สมัยนั้น เสลพราหมณ์ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของเกณิยชฎิล พร้อมด้วยมาณพผู้เป็นศิษย์ 200 คน เที่ยวเดินเล่นผ่านไปทาง อาศรมของเกณิยชฎิลเห็นเขาจัดแจงโรงฉัน จึงไต่ถาม ทราบความว่า นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์มาฉัน
ครั้นได้ทราบอย่างนั้นแล้ว มีความประสงค์จะเห็นพระองค์ด้วยคิดว่า "จะทรงสมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะจริงหรือไม่" จึงถามเกณิยชฎิลว่า "พระสมณโคดมเสด็จประทับอยู่ ณ ที่ไหน" เกณิยชฎิลบอกทางให้ จึงพาศิษย์ไปเฝ้าพระบรมศาสดา สนทนาปราศรัยไปพลางตรวจดูมหาปุริสลักษณะไปพลาง เห็นมีครบบริบูรณ์ทุกอย่าง จึงเปล่งวาจาชมเชยด้วยความเลื่อมใส พร้อมด้วยบริวารพากันทูลขอบรรพชาอุปสมบท เวลารุ่งเช้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุ เสด็จไปในที่นิมนต์เสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนา
ส่วนท่านพร้อมด้วยบริวาร พากันหลีกออกจากหมู่ ไม่ประมาทตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหันตผล
พระเสละนั้นนับเข้าในจำนวนพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ท่านดำรงอายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่กาลแล้ว ก็ดับขันธนิพพาน
โฆษณา