ภาวะความเสื่อมของความจำและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะที่ 3 Middle Loss ผู้ป่วยจะยังคงสามารถมองเห็น สัมผัส และรับรสได้ แต่จะชอบค้นหาสิ่งของ หรือเก็บสิ่งของบางอย่างและเก็บสะสม
1. ผู้ป่วยจะชอบจับต้องทุกสิ่งที่มองเห็น หรือสัมผัสได้
2. ผู้ป่วยมักจะทึกทักว่าของทุกสิ่งที่อยู่รอบบ้านเป็นของตนเอง โดยจำไม่ได้ว่าของนั้นเป็นของใคร
3. ผู้ป่วยยังคงสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆได้ หรือเดินทางไปในที่ๆคุ้นเคยได้
4. ผู้ป่วยเริ่มมีปัญหาด้านการเลือกใช้ภาษา การสื่อความหมาย การตีความหมาย แต่จะเป็นๆหายๆ
5. ผู้ป่วยจะมีปฎิกิริยามากกับ โทนเสียง การสื่อภาษากาย และการแสดงออกทางสีหน้า ของคู่สนทนา
6. ความสามารถในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน เช่น เครื่องมือ อิเลคโทรนิคต่างๆ
7. ผู้ป่วยจะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดี เช่น แต่งตัวดูดี รสชาติอาหารดี และจะปฎิเสธหากไม่ชอบ
8. ผู้ป่วยจะหยุดทำกิจกรรมที่ทำอยู่ในทันทีเมื่อรู้สึกว่าไม่น่าสนใจ
9. ผู้ป่วยจะชอบทำตามอย่าง หรือเลียนแบบ คนรอบข้าง
45 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา