ก่อนลงมาปฏิสนธิเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ท่านเป็นเทพบุตรโพธิสัตว์อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต
(สวรรค์ชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาที่เป็นพระอริยะ
ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์)
ชื่อว่า สันดุสิตเทพบุตร
ในเวลานั้นโลกว่างจากพระศาสนา มีลัทธิต่างๆ เกิดขึ้น
มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
มิจฉาทิฎฐิ
ท่านได้รับอาราธนาให้ลงมา
เกิดในโลกมนุษย์เพื่อเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในกองทุกข์
ก่อนรับอาราธนาเพื่อลงมาเกิด ท่านพิจารณา
มหาวิโลกนะ 5 ประการก่อน
1
เช่น ตระกูล ต้องเป็นตระกูล
กษัตริย์หรือพราหมณ์เท่านั้น
มารดา /อายุขัยของมารดา เนื่องจาก ครรภ์ของมารดา หลังจากท่านประสูติแล้ว จะไม่มีผู้ใดมาเกิดได้อีก (พระนางสิริมหามายา
ละสังขารหลังเจ้าชายประสูติ 7 วัน ไปเกิดเป็นเทพบุตร)
ประเทศ/ทวีป : ชมพูทวีป
และในกาลนั้นต้องเป็นช่วงว่างของพระศาสนา
จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น
2 พระองค์ในเวลาเดียวกันไม่ได้
ตอบคำถาม ;
สรุปคือ ไม่มีทางเป็นไปได้
ที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเกิด
ในตระกูลขอทาน
เนื่องจากเป็นชาติสุดท้าย
และต้องพิจารณา
มหาวิโลกนะ 5 ประการ
ถ้าไม่ครบองค์ จะยังไม่ใช่
กาลอันควรที่จะลงมาเกิด
เพื่อเป็นพระพุทธเจ้า
สาธุค่ะ
  • 1
โฆษณา