6 ก.ย. 2022 เวลา 11:44 • ไลฟ์สไตล์
ลองใช้หลัก ธรรมนี้ดูนะครับ
หน้าที่ต่อ อริยสัจ4
1 หน้าที่ต่อ ทุกข์ คือ กำหนดรู้ รู้ให้ทัน
ไม่ใช่ ไปทุกข์ตาม
2 หน้าที่ต่อ สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์) คือ ละ กำจัด
3 หน้าที่ต่อ นิโรธ (ความดับทุกข์) คือ ทำให้แจ้ง ทำให้ชัดว่ามันมีทางอยู่
4. หน้าที่ต่อ มรรค (ทางแห่งความดับทุกข์ ) คือ ทำให้เกิดขึ้น
โฆษณา