1 ต.ค. 2022 เวลา 02:38 • ความคิดเห็น
• ผมคิดว่าจากคำถามนี้ มีความเป็นไปได้จริงมาก แต่จำนวนตัวเลขเท่าไหร่นั้นไม่แน่ใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อมงคลสูตรที่ผมเคยได้ศึกษามาจากพระไตรปิฎก
2
• สอดคล้องในมงคลที่ ๑ - ๔ เมื่อเราต้องการให้ชีวิตเป็นมงคล มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม บันไดขั้นแรก ๆ ที่เราก็ก้าวเดินให้ชีวิตขึ้นไปสูงได้นั้น
2
• ขึ้นอยู่กับ คนที่ควรหลีกเลี่ยง; คนที่ควรคบหา; ความเชื่อหรือบุคคลที่ควรเคารพนับถือ; และสถานที่ที่เหมาะสม การคบ เชื่อ อยู่อย่างไรก็จะได้ตามเช่นนั้นจริง มีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้
2
ภาพจาก https://hilight.kapook.com
มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล
1
บาลี : อเสวนา จ พาลานํ
(อะเสวะนา จะ พาลานัง)
ความหมาย : ไม่คบผู้ที่ชักจูงไปในทางที่ผิด และโง่เขลาเบาปัญญา เพราะมีแต่จะทำให้ชีวิตเสื่อม
ภาพจาก www.kalyanamitra.org
มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต
1
บาลี : ปณฑิตานญฺจ เสวนา
(ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา)
ความหมาย : คบผู้มีความรู้ ความคิดที่ดี การปฏิบัติตนที่ดี เพื่อจะได้รับการชี้แนะแต่เรื่องอันเป็นมงคล
ภาพจาก www.kalyanamitra.org
มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
1
บาลี : ปูชา จ ปูชนียานํ
(ปูชา จะ ปูชะนียานัง)
ความหมาย : การเชิดชูผู้ประพฤติดี และผู้มีพระคุณ เป็นการลดทิฐิของตนเอง ไม่สักการบูชาในสิ่งที่ไม่เป็นมงคล
ภาพจาก www.kalyanamitra.org
มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
1
บาลี : ปฏิรูปเทสวาโส จ
(ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ)
ความหมาย : พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี แวดล้อมไปด้วยบัณฑิตทั้งทางโลก และทางธรรม
ภาพจาก www.kalyanamitra.org
***เป็น Know how ที่ได้รับการถ่ายทอดและปฏิบัติสืบต่อเนื่องในหมู่พุทธศาสนิกชนกันมามากกว่า 2,600 ปี มาแล้วครับ 🙏❤️📌
3
โฆษณา