1 ต.ค. 2022 เวลา 23:52 • ปรัชญา
เท่าที่อ่านมาตามความเชื่อ
ข้อ2.เมื่อสะสมกรรมดีไว้/มีกุศล ก็ไปรับผลบุญบารมีที่สวรรค์ ตามลำดับขั้น เมื่อหมดการเสพสุข/หมดบุญ มีโอกาสมากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง
แต่นิพพานต้องสร้างเพื่อสละทุกสภาวะเพื่อปราศจากทุกสิ่งจึงเข้าถึงยากไปได้ยากกว่า และหลุดพ้นจากการเวียนว่าย/ไม่อุบัติขึ้นมาซ้ำ
ขัอ1หลังจาก วิญญาณ/จิต ออกจากร่างต้องถูกพิพากษา ดีหรือชั่ว ถ้าดีไปยังคำตอบของข้อ2ด้านบน ถ้าชั่วชดใช้ผลกรรมยังนรก อาจเรียกได้ว่าสัตว์นรกซึ่งเป็นสิ่งไม่มีกายหยาบ/เนื้อหนัง
เมื่อหมดวาระกรรมหนัก/ความชั่ว จะมีระบบคัดกรองให้เวียนว่ายตายเกิด
เมื่อพ้นจากนรก/สวรรค์,หมดกรรมดี/กรรมชั่ว ว่าสถานะเหมาะแก่การไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใด จึงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารต่อไป
เพิ่มเติมการพิพากษาแต่ละภพแต่ละชาติ ไปได้ทั้งสองทาง หมายถึง เวลาหนึ่งไปเสวยสุข/สวรรค์ เวลาหนึ่งไปทนทุกข์/นรก
เพราะทางสายกลางกายเนื้อแบบมนุษย์สร้างได้ทั่งสิ่งดีและสิ่งเลว
โฆษณา