แล้วแต่เรื่องที่เราสะสมมาค่ะหากเราทำกรรมดี
มาก ขัดเกลากิเลส ชาติต่อไปก็ไม่ต้องเกิดใน
วัฏฏะสงสาร ไปเสวยบุญที่ทำบนสวรรค์
ส่วนคนจำนวนมากยังติดอยู่กับความสุข
ความสบายก็อยากไปสวรรค์เพื่อเสวยบุญ
แต่คนที่มุ่งหวังนิพพาน เค้าเบื่อทั้งทุกข์และสุข
ปรารถนาเพียงหลุดพ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ.....
โฆษณา