2 ต.ค. 2022 เวลา 10:34 • ปรัชญา
1.ตายแล้วจิตเลวเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน หมดบาปเกิดเป็นคนหรือเทวดา
จิตดี เกิดเป็น เทวดา พรหม อรูปพรหม
หมดบุญลงมาเกิดเป็นคนหรือลงนรก
ทั้งสองแบบคือการเวียนว่ายตายเกิด
จิตละกิเลสไม่ติดเลวไม่ติดดีไปพระนิพพาน หยุดเวียนว่ายตายเกิด
2.พระนิพพานบำเพ็ญบารมีมากกว่าสวรรค์หรือพรหมเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งมีศีลบริบูรณ์ สมาธิมั่นคง ปัญญาเฉียบแหลม คนที่เข้าถึงได้จึงน้อย(เพราะกำลังไม่ถึง) ส่วนสวรรค์ หรือพรหมปฏิบัติให้เข้าถึงได้ง่ายกว่า
และคนส่วนใหญ่ยังติดสวย ติดสุขจึงนิยมสวรรค์
โฆษณา