3 ต.ค. 2022 เวลา 15:28 • ปรัชญา
แนวคิดตายแล้วเกิดใหม่มีอยู่ในหลายวัฒนธรรม หลายศาสนา แนวคิดนี้ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าเมื่อ “เรา” ตายไป วิญญาณของ “เรา” จะเกิดใหม่เป็นโน่นเป็นนี่
ถ้าเป็นทางพุทธ มันไม่มี “เรา” หรือวิญญาณของ “เรา” ไปเกิดใหม่ มันเป็นเพียงกระแสการเกิดดับของจิตที่ถี่ยิบจนเข้าใจไปว่ามี “เรา” อยู่จริงๆ เมื่อสิ่งที่รวมกันเป็น “เรา” แตกดับลง จิตดวงสุดท้ายที่กำลังจะดับจะมีวิบากที่ไปเป็นเหตุเริ่มต้นของจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมา ทำให้เห็นไปว่า “เรา” เกิดใหม่ มันเป็นอวิชชา เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นในทางพุทธจึงมุ่งให้เราล้างอวิชชานี้เสีย
โฆษณา