12 ต.ค. 2022 เวลา 06:29 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 170 หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565
TTW ติดโผหุ้นยั่งยืน 7 ปีต่อเนื่อง
TTW ติดโผหุ้นยั่งยืน 7 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ. 2559-2565)
รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment” (THSI) ของปี 2565 นี้ ได้ประกาศออกมาแล้ว (10 ต.ค. 2565) โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับการคัดเลือกถึงจำนวน 170 บจ. หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 144 บจ. ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ซึ่งแบ่งออกเป็น SET จำนวน 157 บจ. และ mai จำนวน 13 บจ.
สถิติที่น่าสนใจคือ...หากเราเอา Market Cap. ของหุ้นยั่งยืนทั้ง 170 บจ. มามัดรวมกันแล้วก็จะมีมูลค่ารวมสูงถึง 14 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 3 ต.ค. 2565) หรือคิดเป็นสัดส่วน 72% เมื่อเทียบกับ Market Cap. ทั้งหมดของ SET และ mai เลยทีเดียว
โดยในปีนี้ด้านบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เองยังคงมีรายชื่อเป็น “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มทรัพยากร (กลุ่มนี้มีทั้งหมด 28 บจ. รวม TTW) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา (พ.ศ. 2559-2565)
ตัวเลขหุ้นยั่งยืนที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้สะท้อนให้เห็นว่า บจ. ไทย ให้น้ำหนัก (และเพิ่มน้ำหนัก) กับการดำเนินธุรกิจที่มีพลังขับเคลื่อนจากเรื่องของความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
 
เพราะปัจจุบันเรื่องของ “ความยั่งยืน” เป็นรูปธรรม และเริ่มจะจับต้องได้มากขึ้นว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยให้องค์อยู่รอดปลอดภัยได้แบบยาวๆ หรือหากมีผลกระทบก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้
พัฒนาการสำคัญที่ บจ. หุ้นยั่งยืนได้เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เห็นก็คือ นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ
รวมถึงของเสียที่เกิดจากการผลิต และผลการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น
Image Credit: Pixabay
และอีกหนึ่งข้อมูลที่ดูจะเทรนดี้มากในช่วงนี้ อย่างเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) ที่มีการกำหนดเป้าหมายกันอย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลตัวเลขกันอย่างโดดเด่น
เพื่อพร้อมตบเท้าก้าวเข้าสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” กันถ้วนหน้า พร้อมด้วยเรื่องกระบวนการตรวจสอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตลอดห่วงโซ่อุปทานที่จำเป็นต้องมีเคียงคู่กันไปด้วย
ซึ่งสำหรับ THSI ในปีนี้ใช้ข้อมูลที่ถูกตอบผ่านแบบประเมินทั้งหมดที่ขมวดรวมอยู่ในตัวชี้วัดทั่วไป 19 หมวด และตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม
เช่น กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและความเสี่ยงจากการใช้น้ำ
กลุ่มธุรกิจการเงินมีตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การทำธุรกิจทางการเงินหรือประกันภัยอย่างรับผิดชอบ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือการประกันภัย เป็นต้น
Image Credit: Pixabay
สลับมาที่ด้านผู้ลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยเอง ก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้ไม่แพ้กัน และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ของ บจ. ที่สนใจมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับข้อมูลทางการเงิน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจ และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัทด้วย
โดยรายชื่อ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนด้านนี้ ต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
เช่น มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป หรือไม่เคยถูกกล่าวโทษหรือตัดสินความผิดจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น ซึ่งก็มีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ
ท้ายที่สุดแล้วรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI นี้จะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจได้ครบมิติ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลด้วย ซึ่งดัชนี SETTHSI นั้นจะมีการทบทวนกันทุกครึ่งปีปฏิทิน
และที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกก็คือ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไปตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศผลการประเมิน (THSI Rating) สำหรับ บจ. ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) โดยแบ่ง Rating ตามคะแนนที่ได้รับการประเมินดังนี้
90-100 คะแนน = AAA
80-89 คะแนน = AA
65-79 คะแนน = A
50-64 คะแนน = BBB
โดย บจ. ที่ไม่ได้เข้าร่วมประเมิน และ บจ.ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะแสดงผลเป็น -
170 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2565 ในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม มี บจ. อะไรบ้าง
Image Credit: Pixabay
### SET ### (157 บจ.)
# กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (22 บจ.)
ASIAN: บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
CBG: บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
CFRESH: บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
CM: บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
CPF: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
GFPT: บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ICHI: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MINT: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NER: บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NRF: บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
OSP: บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
PM: บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
SAPPE: บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
SNP: บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
STA: บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
TFG: บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TFMAMA: บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
TIPCO: บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
TVO: บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
TWPC: บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
ZEN: บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (4 บจ.)
S&J: บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
SABINA: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
STGT: บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TOG: บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มธุรกิจการเงิน (20 บจ.)
BAM: บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
BAY: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BBL: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BKI: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BLA: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
KBANK: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KKP: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
KTB: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KTC: บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
LHFG: บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MTC: บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
NSI: บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SAK: บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
SAWAD: บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SCB: บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
THANI: บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
THREL: บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
TISCO: บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TQM: บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
TTB: ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (19 บจ.)
AH: บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
AJ: บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
BGC: บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
IRC: บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
PAP: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
PCSGH: บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PTTGC: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SCGP: บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
SNC: บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
SSSC: บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
THIP: บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
TMT: บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
TPBI: บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPCS: บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
TSC: บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
TSTH: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
UAC: บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (25 บจ.)
AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
AMATAV: บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ASW: บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
AWC: บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
COTTO: บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
DRT: บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
EPG: บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
FPT: บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
NOBLE: บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
NVD: บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ORI: บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
PSH: บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
S: บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
SC: บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SCC: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SCCC: บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
SIRI: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SPALI: บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
SYNTEC: บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
TOA: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TPIPL: บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TTCL: บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
WHA: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มทรัพยากร (28 บจ.)
ACE: บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
AGE: บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
BAFS: บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANPU: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BCP: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BCPG: บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
BGRIM: บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BPP: บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CKP: บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
DEMCO: บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
EA: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
EASTW: บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ETC: บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
GPSC: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
GULF: บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
GUNKUL: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
IRPC: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
OR: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
PTG: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
PTT: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTTEP: บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
RATCH: บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SCG: บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
TOP: บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
TPIPP: บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
TTW: บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
WHAUP: บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มบริการ (29 บจ.)
AAV: บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
BEM: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BJC: บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
BTS: บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
BWG: บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
CENTEL: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CRC: บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
DMT: บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
GLOBAL: บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
JWD: บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
KEX: บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MAJOR: บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
M-CHAI: บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
MEGA: บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
NYT: บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
PLANB: บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
PR9: บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
PSL: บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
RS: บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
SHR: บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
SPI: บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
TKS: บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
VGI: บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มเทคโนโลยี (10 บจ.)
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
DELTA: บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
DTAC: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
HANA: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
ILINK: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
INTUCH: บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ITEL: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
MSC: บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SYNEX: บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
THCOM: บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai ### (13 บจ.)
# กลุ่มธุรกิจการเงิน (1 บจ.)
LIT: บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (5 บจ.)
ADB: บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
COLOR: บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
PJW: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
SELIC: บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
UKEM: บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (2 บจ.)
ARROW: บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
PPS: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มบริการ (4 บจ.)
AKP: บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
OTO: บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
TNDT: บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
TVDH: บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
# กลุ่มเทคโนโลยี (1 บจ.)
SICT: บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Image Credit: Pixabay
170 บจ. หุ้นยั่งยืนนี้ ก็อาจจะถือว่าได้รับการคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งว่าองค์กรนั้นๆ จะอยู่ร่วมกันไปยาวๆ และเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำมาพิจารณานั้นก็มีมาตรฐานที่เข้มข้นขึ้นในทุกๆ ปี รวมถึงมีการเทียบเคียงเกณฑ์กับระดับสากลมากยิ่งขึ้นด้วย
“หุ้นยั่งยืน” เหล่านี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก (ร่วมกับการพิจารณาในประเด็นอื่นๆ ด้วย) ให้ผู้ลงทุนได้ศึกษา และพิจารณา เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.
Source: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา