"สินทรัพย์หมุนเวียนรายการไหนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วสุด" ???
Image Credit: Pixabay.com
ในการวิเคราะห์ข้อมูลกิจการสักแห่งหนึ่งเพื่อใช้สำหรับพิจารณาลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆ นักลงทุนส่วนใหญ่คงจะคุ้นเคยกันดีกับการอ่านงบการเงินเพื่อที่จะได้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกของบริษัท
โดยในวันนี้เราจะมาพูดกันถึง “งบแสดงฐานะการเงิน” (Financial Position) หรือที่คุ้นชินกันดีในชื่อ “งบดุล” เป็นงบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (วันสิ้นงวดบัญชี) เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์ของงบแสดงฐานะการเงินก็มีไว้เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า (ถดถอย) ของกิจการ “ต้นงวด vs ปลายงวด” ให้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนั่นเอง
หลักการง่ายๆ ของงบแสดงฐานะการเงิน คือ
ฝั่งซ้าย = ฝั่งขวา (เสมอ)
“สินทรัพย์” = “หนี้สิน” + “ส่วนของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ (ทุน)
เงินที่อยู่ใน “สินทรัพย์” จะมาจาก “หนี้สิน” และ/หรือ “ส่วนของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ (ทุน)
ทั้งนี้ ในรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละบริษัท ก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของธุรกิจ หรือโมเดลธุรกิจ แต่โดยพื้นฐานแล้วก็จะมีหน้าตาที่ไม่ต่างกันไปมาก
โดยในวันนี้เราจะมาเจาะดูกันเฉพาะ “สินทรัพย์” ในส่วนของ “สินทรัพย์หมุนเวียน” ซึ่งจะหมายถึง “สิ่งที่บริษัทคาดว่าจะสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า”
แล้วรายการในบรรทัดไหนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วที่สุดกันละ?
(เรียงจากเร็วที่สุด --> ช้าที่สุด)
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalents): เวลาเรานึกถึงเงินสด เราก็อาจจะนึกถึงเงินที่อยู่ในตู้เซฟของบริษัท หรือแม้แต่เงินสดที่เราฝากธนาคารไว้อย่างปลอดภัย และนำออกมาใช้ได้ทันที
Image Credit: Pixabay.com
ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสด เปรียบเสมือนเรามีเงินสดอยู่ในมือ แต่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund), บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือจะเป็นตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ซึ่งรายการในบรรทัดนี้สามารถแปลงเป็นเงินสดออกมาได้เร็วที่สุด
2. ลูกหนี้การค้า (Account Receivables): ส่วนใหญ่แล้วยอดขายของธุรกิจมักจะอยู่ในรูปแบบของเครดิต/ซื้อเชื่อ ที่ไม่ใช่เงินสด เช่น สาหร่ายยี่ห้อเจ้าสัวใหญ่ขายของให้ซุปเปอร์มาเก็ตนำสินค้าไปวางขายเป็นเครดิตจำนวน 1 ล้านบาท
ยอดเครดิตนี้จะถูกแปลงเป็นเงินสดในภายหลัง โดยทั่วไปแล้วก็มักจะอยู่ในช่วง 60-90 วันเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่านี้ก็มีตามตกลงกัน) ซึ่งลูกหนี้การค้าก็คือเงินที่สาหร่ายเจ้าสัวใหญ่ปล่อยกู้ให้ซุปเปอร์มาเก็ตโดยไม่มีดอกเบี้ยนั่นเอง
Image Credit: Pixabay.com
แต่ก็มีบางรายการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระเงินภายใน 1 ปี เช่น ดอกเบี้ย หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มักจะใช้ชื่อสั้นๆ ว่า “ลูกหนี้” (Receivables) ก็เป็นเงินอีกส่วนที่จะรับรู้เข้าบริษัท แต่แค่ยังไม่เข้ามา ณ เวลานั้น
3. สินค้าคงเหลือ (Inventory): รายการนี้เรียกกันคุ้นปากว่า “สต็อกสินค้า” ที่บริษัทเกือบทุกแห่งมักจะมีไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทคือ (1) "วัตถุดิบ” (2) “งานระหว่างทำ” และ (3) “สินค้าสำเร็จรูป”
เช่น บริษัทผลิตกาแฟกระป๋อง มีวัตถุดิบสำคัญเป็นเมล็ดกาแฟ ซึ่งจะเข้าไปอยู่ในรายการสินค้าคงเหลือ ในหมวด “วัตถุดิบ” และมูลค่าของวัตถุดิบมันก็คือ “ต้นทุนของสินค้า” นั่นเอง
ขั้นตอนถัดมา ในการผลิตกาแฟกระป๋อง ระหว่างทางก็จะมีต้นทุนอื่นๆ เพิ่มเข้ามา เช่น แรงงานคนในการควบคุมเครื่องจักร ซึ่งก็จะจัดเป็น “งานระหว่างทำ”
Image Credit: Pixabay.com
และเมื่อผลิตเสร็จออกมาเป็นกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มแล้ว รอแค่วันที่จะถูกขายออกไปก็จะถูกจัดเป็น “สินค้าสำเร็จรูป” ซึ่งก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก เช่น การบรรจุหีบห่อ ติดฉลาก แพ็คลงกล่อง เป็นต้น
โดยในงบฯ มักจะแสดงรวมรายละเอียดของตัวเลข 3 หมวดนี้เป็น “รายการสินค้าคงเหลือ” เพียงบรรทัดเดียว (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนใหญ่หาอ่านได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือรายงานประจำปีของบริษัทนั้นๆ)
4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets): เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนใดๆ ก็ตามที่ไม่เข้าพวกกับบรรทัดก่อนหน้าที่กล่าวมา ก็จะมารวมตัวกันอยู่ในรายการนี้
โดยสินทรัพย์เหล่านี้ต้องมีแนวโน้มที่จะขายออกและแปลงเป็นเงินได้ภายใน 12 เดือน ซึ่งหมายรวมถึงที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่ประกาศขายอยู่ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่คาดว่าจะขายออกไปภายในปีนั้นๆ
Image Credit: Pixabay.com
นอกจากนี้อาจรวมถึงพวกอนุพันธ์ที่เป็นการลงทุนแบบเฮดจ์ เช่น สัญญาป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน สัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาโภคภัณฑ์ เป็นต้น
5. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses): บางครั้งบริษัทก็มีความจำเป็นต้องจ่ายค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าอย่างเช่น ค่าทำการตลาดของกระแฟกระป๋องล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน
กรณีนี้ สมมุติว่าจ่ายค่าทำการตลาดในเดือนมกราคม ก็มีเวลาเหลือที่ยังไม่ได้บริการในอีก 5 เดือน ซึ่งจะทยอยรับบริการไปทีละเดือนๆ ในส่วนที่ลดลงไปก็จะกลายเป็น “ค่าใช้จ่าย” ในงบกำไรขาดทุน
Image Credit: Pixabay.com
รายการนี้เรียกได้ว่ามีสภาพคล่อง "น้อยที่สุด" ยกตัวอย่างเช่น เกิดบริษัทกาแฟกระป๋องขาดสภาพคล่อง และต้องการใช้เงิดสดเร่งด่วน ก็คงยากที่จะขอยกเลิกสัญญาและรับเป็นเงินคืนได้ นั่นก็เลยกลายเป็นเหตุผลให้รายการนี้อยู่ในบรรทัดสุดท้ายของประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเอง
“สินทรัพย์หมุนเวียน” จึงเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้ว บริษัทสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วไม่เกิน 12 เดือนต่อจากนี้
และนับเป็นอีกทางเลือกแทนการสร้างภาระทางการเงินแก่บริษัทในระยะยาวอย่างการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้)
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเองก็ควรต้องวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ประกอบอย่างรอบคอบ และถี่ถ้วนด้วยก่อนตัดสินใจลงทุนในกิจการใดๆ
Image Credit: Pixabay.com
*ข้อมูลเพิ่มเติม:
# (1) เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund): เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้อายุสั้นมากโดยอายุเฉลี่ยปกติไม่เกิน 90 วัน (หรือไม่เกิน 1 ปี) เป็นกองทุนที่เน้นให้สภาพคล่องสูง และความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำมาก
# (2) ตั๋วแลกเงิน Bill of Exchange: B/E) หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า "ดราฟท์" (Draft): คือขั้นตอนในการเรียกเก็บหรือชำระเงินค่าสินค้าต่างๆ โดยกำหนดเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารสั่งซื้อสำคัญ นั่นคือ ตั๋วแลกเงิน หรือดราฟท์นั่นเอง
โดยเป็นตราสารที่มีคำสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือผู้สั่งจ่ายสั่งให้ผู้จ่ายจ่ายเงินให้แก่บุคคลหนึ่งหรือผู้รับเงิน โดยผู้ออกตั๋วหรือผู้ออกตราสารนี้หมายถึงธนาคาร
- หนังสือ “เรียนบัญชีกับวอร์เรน บัฟเฟตต์” โดย Stig Brodersen, Preston Pysh เรียบเรียงโดย ชัชวนันท์ สันธิเดช
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
1ถูกใจ
5แชร์
271รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   บทเรียนชีวิตของมาริโอ บาโลเตลลี่ : ชายผู้ตกเป็นทาสความสนุกของอารมณ์ | Main Stand เจ้าอารมณ์ คลุ้มคลั่ง แปรปรวนง่าย ไม่ค่อยสนใจใคร นี่คือนิยามของ มาริโอ บาโลเตลลี่ นักฟุตบอลชาวอิตาลี ผู้ได้รับฉายาว่า “ซุปเปอร์มาริโอ”
   สรุปทุกฟีเชอร์บน Blockdit ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ตลอดปี 2022 ตลอดปี 2022 ผู้ใช้งาน Blockdit คงจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มทั้งด้าน Feature และ UX/UI
   เรากำลังอยู่ในสังคมที่ตอแหล ผมขอโทษที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ แต่มันเป็นความจริงนะครับ คนไทยส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะ ที่โดนบังคับ เฉยจนชิน เห็นแต่ทำเป็นไม่เห็น หากไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ยุ่ง ไม่สน ไม่เสือก รู้แต่ไม่พูด เงียบเข้าไว้ จะได้ไม่เดือดร้อน ต้องทำเป็นไม่ได้ยิน แกล้งโง่เพื่อจะได้อยู่รอด เพิกเฉยต่อสิ่งที่ผิด เพื่อให้มีชีวิตต่อไป แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ไม่มีเสียง เช่น เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่กล้าพูดความจริง ทำ เพราะคนอื่นเขาทำ ชอบ เพราะคนอื่นเขาชอบ เกลียด แบบไม่มีเหตุผล รัก แบบไม่ต้องหาคำอธิบาย อ่อนน้อมต่อผู้มีอำนาจที่สูงกว่า เพื่อให้ตัวเองอยู่รอด แล้วกอบโกยความสำเร็จจนร่ำรวย หากใครทำได้ก็เป็นที่ชื่นชม และได้รับการอวย
   หรือ AI กำลังจะกลืนกินแม้กระทั้งวงการนางแบบ ?? ภาพที่เห็นคือหญิงสาวที่ถูกสร้างโดย AI ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของ เจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า The Realist
   ดูทั้งหมด