26 ต.ค. 2022 เวลา 17:25 • ไลฟ์สไตล์
คนไม่มีศีลธรรม น่ากลัวที่สุด
เช่น ศีล ๕ อันเป็นพื้นฐานในมนุษย์ทุกคน
๑.เขาจะฆ่าคนได้ ถ้าไม่มีศีลข้อ ๑
๒.เขาจะลักขโมยได้ทุกสิ่ง ถ้าไม่มีศีลข้อ ๒
๓.เขาจะข่มขืนใครก็ได้ ถ้าไม่มีศีลข้อ ๓
๔.เขาจะพูดใส่ความเท็จได้ ถ้าไม่มีศีลข้อ ๔
๕.เขาจะหลงมัวเมาไม่มีสติ แล้วทำผิดข้อ ๑,๒,๓,๔ ถ้าไม่มีศีลข้อ ๕
โฆษณา