ผมคิดว่านะ..มโนสำนึกอย่างน้อยที่สุดที่มนุษย์อย่างเราๆ พึงมี คือ
1) ละอายใจที่ได้พลั้งพลาด เมื่อรู้ผิดชอบด้วยตนเอง/ผู้ชี้แนะทางถูก กับ
2) เกรงกลัวต่อผลที่ไม่คาดฝัน(ไม่พึงประสงค์)จะตามมาจากผลพวงที่ได้ทำลงไปแล้ว..
ประเด็นที่น่าสนใจ คือว่าเมื่อรู้ข้อผิดพลาดแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป..
ก.ทำแบบเดิมๆ ตามปกติเพราะเคยชิน
...xไม่ควร
ข.ทำแบบมีสติควบคุม ไม่ประมาท
..../ควรเลือก
ค.แก้ไขข้อผิดพลาด(แม้ไม่ได้ตั้งใจ)
.../ทำทันที
“คุณธรรมคุ้มครองโลก คือ หิริ-โอตตัปปะ”
[ศุกร์(สุข)ของฉันที่นี่]
  • 1
โฆษณา