1 พ.ย. 2022 เวลา 08:49
• พระนาม “พระอมิตาภพุทธเจ้า” ที่เก่าแก่ที่สุด เท่าที่ค้นพบในปัจจุบัน
1
• หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏพระนามของ "พระอมิตาภพุทธเจ้า" ในฝ่ายมหายานที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบในปัจจุบัน... อ่านต่อ
1
โฆษณา