PARLIAMENT: สุดยื้อ! สภาฯ คว่ำร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระสุดท้าย 196:194 เสียง ‘ก้าวไกล’ เตรียมแถลงด่วน
6
วันนี้ (2 พ.ย. 65) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มีวาระพิจารณาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. … ในวาระที่ 3
6
ภายหลังที่ประชุมลงมติด้วยวิธีกดบัตรแล้ว กลับมีคะแนนเสียงเห็นชอบและไม่เห็นชอบใกล้เคียงกัน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคก้าวไกล จึงขอให้ลงมติใหม่ด้วยวิธีการขานชื่อ ประธานฯ จึงสั่งให้ดำเนินการตามนั้น
2
เวลา 15:09 น. พบว่ามีสมาชิกกดบัตรแสดงตนจำนวน 257 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงครบองค์ประชุม เลขาธิการสภาฯ จึงดำเนินการขานชื่อตามลำดับอักษร เพื่อให้สมาชิกลงมติ
เวลา 17:15 น. กรรมการนับคะแนนดำเนินการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงขานมติระบุว่า
1
จำนวนผู้ลงมติ 405 คน
เห็นด้วย 194 คน
ไม่เห็นด้วย 196 คน
งดออกเสียง 15 คน
31
เป็นอันว่ามติที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต หรือสุราก้าวหน้า
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกล จะมีการแถลงในอีก 5 นาที ที่อาคารรัฐสภา
#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #ประชุมสภา #สุราก้าวหน้า
2
  • 47
โฆษณา