พระพุทธเจ้าแบ่งจักรวาล โลก และชีวิต ไว้เป็นหมวด ๆ ทั้งหมดห้าหมวดแล้วให้นิยามไว้ห้านิยามดังนี้
อุตุนิยาม ว่าด้วยเรื่องความเป็นไปของสภาวะทางธรรมชาติ ดาว เดือน แดด ลม ฝน เป็นต้น
พีชนิยาม ว่าด้วยเรื่องธรรมชาติของพืชพันธ์ุ
จิตนิยาม ว่าด้วยเรื่องการทำงานของจิตของสรรพสัตว์
กรรมนิยาม หรือที่เรารู้จักกันในนาม กฏแห่งกรรม นั่นเอง
ธรรมนิยาม ว่าด้วยความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งจะครอบคลุมทุกนิยามข้างต้นอีกที
ในที่นี้ถามเรื่องกรรมข้อเดียวก็จะตอบเฉพาะเรื่องกรรมเท่านั้น เอาตรง ๆ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยก็คือตรัสว่า "เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ" คำแปลก็ไม่ได้มีอะไรมาก แปลว่า "เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม"
สรุปก็คือ กรรมไม่ใช่การกระทำ และไม่ใช่สิ่งภายนอกที่ลอยมากระทบแต่อย่างใด แท้จริงแล้วก็คือ พอเริ่มคิดที่จะทำก็เป็นกรรมแล้ว คิดจะปล้นจะฆ่าก็บาปแล้ว ไม่ต้องไปทำจริงด้วยซ้ำ คิดดีคือกรรมดี คิดชั่วคือกรรมชั่ว แค่นั้นเองครับ
6 ถูกใจ
179 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...