โอนรถให้กันหรือซื้อรถต่อคนอื่น เสีย ค่าโอนรถยนต์ กี่บาท ?
1
นอกจากการตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนการซื้อขายรถมือสองแล้ว การโอนรถยนต์จากชื่อเจ้าของรถคนเก่ามาเป็นชื่อเจ้าของรถคนใหม่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
โดยในการโอนรถยนต์ไม่ว่าจะซื้อต่อจากคนอื่น หรือโอนรถให้กันภายในครอบครัวมีขั้นตอนอย่างไรและมี ค่าโอนรถยนต์ กี่บาท บทความนี้ได้รวบรวมคำตอบเหล่านี้ไว้แล้วค่ะ
1
1. ค่าคำขอ 5 บาท
2. ค่าธรรมเนียมค่าโอนรถยนต์ 100 บาท
3. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาทต่อราคาประเมินทุก 100,000 บาท
4. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่)
5. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (ในกรณีที่เล่มทะเบียนเก่าหรือชำรุด)
นอกจากนี้ค่าโอนรถยนต์ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก นอกเหนือจากค่าโอนรถยนต์แล้ว จะต้องมีการเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการโอนรถยนต์ดังนี้
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถยนต์
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
4. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง
 • ขั้นตอนการโอนรถยนต์มีขั้นตอนอย่างไร
1. นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)
2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ
3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้าย ทะเบียนรถ
 • เดินทางโอนรถได้ที่ไหน
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขา ที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎอยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้
 • โอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต
“พ่อซึ่งเป็นเจ้าของรถตัวจริงได้เสียชีวิต แต่ลูกต้องการโอนกรรมสิทธิ์นั้นเป็นชื่อของตัวเอง จะสามารถโอนรถได้หรือไม่” กรณีเจ้าของตัวจริงได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนหน้านั้น ไม่ได้ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่าง ๆ ไปให้คนในครอบครัว
กรณีโอนรถของพ่อหรือแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นชื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วหลายเคส กรณีนี้จำเป็นต้องมีผู้จัดการมรดก มาทำการโอนรถแทนเจ้าของรถที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยการโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง มีดังต่อไปนี้
 • หลักฐานประกอบการโอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งบันทึกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว
3. ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. หลักฐานการได้มาของตัวรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย (ถ้ามี)
5. กรณีโอนรับมรดก แนบสำเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือเอกสารของทางราชการที่ระบุชื่อผู้รับมรดก/ผู้จัดการมรดก
6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
 • ขั้นตอนการโอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต
1. นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่ฝ่ายตรวจสภาพรถ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)
2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน และผลการตรวจสอบรถ (ถ้ามี)
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
4. รอรับเอกสารคืน
หมายเหตุ การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)
 • การโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
หากเจ้าของรถเสียชีวิตและได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจากศาลเรียบร้อย แล้วในกรณีนี้ผู้รับโอนคือผู้จัดการมรดก ก็สามารถเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อนำไปโอนรถได้ที่สำนักงานขนส่งดังต่อไปนี้
 • หลักฐานประกอบการโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก
3. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
4. หลักฐานประจำตัวผู้จัดการมรดกในฐานะผู้โอนและของผู้รับโอน
4.1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
4.2 ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
4.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • ขั้นตอนการโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
1.ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้ว ยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของพร้อมหลักฐาน
2.นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
3.ชำระค่าธรรมเนียม
4.รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
หมายเหตุ
การดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถหากผู้โอนหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทน
และผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง และการดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของจะต้องไปดำเนินการที่หน่วยงาน ของกรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบพื้นที่จดทะเบียนไว้
ไม่ว่าจะโอนรถให้กันเองในครอบครัวหรือซื้อรถต่อจากคนอื่น จะต้องเตรียม ค่าโอนรถยนต์ เอาไว้ก้อนหนึ่งให้พร้อมเช่นเดียวกับการเตรียมเอกสารจะต้องเตรียมให้ครบถ้วน เซ็นเอกสารให้ครบทุกจุดเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการโอนรถยนต์ในภายหลัง
ทั้งนี้เมื่อคุณซื้อรถมือสองมาใช้งานแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถซื้อประกันรถยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถได้อีกด้วย หากคุณยังไม่แน่ใจว่าประกันรถยนต์ประเภทไหนที่เหมาะกับรถของคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้
23 ถูกใจ
42 แชร์
43K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
 • 23
  โฆษณา