ขึ้นอยู่กับว่าเราให้คำนิยามตัวเองว่าเราเป็นแบบไหน..
หากเราให้คำนิยามตัวเองว่า”มนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ”
เราก็ต้องพยายามปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับคำนิยามนี้ตามสิ่งที่เราตีความได้..
2
หากเรานิยามตัวตนอีกแบบ เราก็ใช้ชีวิตตามคำนิยามนั้นที่เราเลือกออกแบบเองอย่างอิสระ..
ชีวิตเราเลือกได้เสมอว่าเราอยากให้คำนิยามตัวตนของเราว่าอะไร
2
แสดงความคิดเห็นของคุณ...