7️⃣ วิธี เที่ยวหน้าหนาวให้ปลอดภัย
1️⃣ เตรียมรถให้พร้อม
2️⃣ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง
3️⃣ ขณะหมอกลงจัดให้เปิดไฟต่ำ หรือไฟตัดหมอก
4️⃣ ไม่ขับแซงหรือเปลี่ยนเลนการขราจรกระทันหัน
5️⃣ ไม่ขับคร่อมช่องทางการจราจร
6️⃣ กรณีเกิดฝ้า ให้กดปุ่มไล่ฝ้า
7️⃣ หากทัศนวิสัยมองไม่เห็น ให้จอดในที่ปลอดภัย
#กองป้องกันการบาดเจ็บ
#กองระบาดวิทยา
#กรมควบคุมโรค
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา