เอกสารราชการประเภทไหน? ไม่สามารถยื่นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายมิติ
หนึ่งในนั้นก็คือ “รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป” เรื่องนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยมีประเด็นหลักคือ การทำงานจากที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าไปที่องค์กร ส่งผลให้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารก็ต้องมีวิธีการที่เปลี่ยนไปจากเดิม
นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐต้องมีการผลักดัน จนตกผลึกและทำให้เกิดร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา
1
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เรากำลังจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะอันใกล้นี้ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐสะดวกในการรับ – ส่งข้อมูลหน่วยงานมากขึ้น
รวมถึงการสื่อสารและการทำเอกสารต่าง ๆ โดยการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
1
พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินงานของภาครัฐ และช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับส่วนราชการมากขึ้น
แต่เนื่องด้วยเอกสารทางราชการมีอยู่หลายประเภท ซึ่งในบางประเภทนั้น เราไม่สามารถยื่นผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพราะขั้นตอนและรูปแบบของตัวเอกสารมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก จะต้องเป็นการเข้าไปขอรับบริการกับทางหน่วยงานภาครัฐโดยตรง จะมีเอกสารประเภทไหนบ้างนั้น? วันนี้ ดิทโต้ เตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว
เอกสารราชการที่ไม่สามารถยื่นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้
1
1. การจดทะเบียนหย่า
ปัญหาคู่สมรสไม่สามารถครองรักกันได้ จนเกิดปัญหาที่จะต้องการหย่าร้างและแยกกันอยู่ การจะดำเนินการจดทะเบียนหย่านี้ ไม่สามารถยื่นเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
เนื่องจากเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อน เพราะการหย่าจะต้องขึ้นตรงต่อคำพิพากษาของศาล ต้องมีหลักฐานในในการยื่นฟ้องหย่า
2
พราะฉะนั้นการยื่นเอกสารหย่าจะต้องดำเนินเรื่องที่สำนักทะเบียนเท่านั้น โดยหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า มีดังต่อไปนี้
หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญการสมรส
 • หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า
 • พยานบุคคลจำนวน 2 คน
2. การรับบุตรบุญธรรม
การรับบุตรบุญธรรมจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการเข้าไปขอรับบริการกับทางหน่วยงานภาครัฐโดยตรง ไม่สามารถยื่นเอกสารผ่านวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้
เนื่องจากจะต้องมีการเจรจา สอบสวน พูดคุยถึงความยินยอม ซึ่งสามารถดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตที่ไหนก็ได้ตามสะดวก โดยมีหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการรับบุตรบุญธรรม มีดังต่อไปนี้
หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการรับบุตรบุญธรรม
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้เกี่ยว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • พยานอย่างน้อย 2 คน
 • เอกสารการสมรสกรณีมีคู่สมรส หรือเอกสารการหย่า (ถ้ามี)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
การทำบัตรประชาชนสามารถไปติดต่อ ณ สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองและที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่
ปัจจุบันสามารถทำบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ที่เปิดให้ไปติดต่อทำบัตรประชาชน ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ (ยกเว้นกรณีบัตรหาย ไม่สามารถติดต่อทำที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ได้)
หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน
 • สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้
 • หากเปลี่ยนชื่อ/สกุล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย
 • หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
 • กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดามาแสดง
 • การขอมีบัตรครั้งแรกเมื่ออายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ต้องนำเอกสารหลักฐานที่กำหนด และให้นำเจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 คน เพื่อสอบสวนและให้การรับรอง
1
4. หนังสือเดินทาง
เป็นเอกสารที่รับรองสัญชาติของผู้ถือ และเป็นเอกสารแสดงตนของผู้ถือ ซึ่งออกให้โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศเพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ ข้อมูลสำคัญที่ปรากฏบนหนังสือเดินทาง
ได้แก่ ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง โดยสามารถไปทำได้ที่ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
ทั้งนี้ ภายใต้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีหลักเกณฑ์ในการรองรับการยื่นเอกสารในกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถยื่นเอกสารบางประเภทที่กล่าวในข้างต้น เนื่องจากเอกสารเหล่านี้จัดเป็นเอกสารข้อมูลลับ
เพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA หรือ Personal Data Protection Act คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในส่วนเอกสารที่สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนเองก็ไม่ต้องเดินทาง สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบดิจิทัล เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
อีกทั้งทางภาครัฐยังลงมติเห็นชอบ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้หน่วยงานราชการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจัดการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับหน่วยงานราชการ เข้าสู่กระบวนการ Digital transformation อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 02 517 5555
📱 063 204 0321
✅ Line Official: @dittothailand https://line.me/R/ti/p/%40dittothailand
#Ditto #DittoTH #DittoThailand #DittoDMS #DittoECM #DocumentManagementSolution #DMS #eDMS #ระบบจัดเก็บเอกสาร #ECM #Amagno #Laserfiche #OCR #Digitization #Digitalization #DigitalTransformation #ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ #ระบบจัดการเอกสารอบต #ระบบจัดการเอกสารอบจ #ระบบสำนักงานอัจฉริยะ
52K รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   รู้จัก “จ้าว เหว่ย” กับอาณาจักรแสนล้าน “คิงส์โรมัน” พามาทำความรู้จัก “จ้าว เหว่ย” กับอาณาจักรแสนล้าน “คิงส์โรมัน” หลังถูกโยงเอี่ยวปมธุรกิจจีนสีเทา จนต้องโต้กลับ
   ‘เพราะเราเชื่อว่า คนตัวเล็กสำคัญเสมอ’ ‘ฐานพัฒน์ เพราะทอง’ หรือ ‘มอท’ เป็นคนพิการมาแต่กำเนิด แขนซ้ายกุดสั้นเพียงข้อศอก แขนขวามีเพียงนิ้วเดียว และขาซ้ายยาวแค่หัวเข่า ต้องใส่ขาเทียมมาโดยตลอด แต่เพราะความฝันที่ไม่มีวันพิการ ทำให้เขาคือ1ในฟันเฟืองความสำเร็จของบริษัทมหาชนของคนตัวเล็กๆแห่งนี้ "สบาย เทคโนโลยี (มหาชน)"
   ส.ส.อังกฤษบอกว่าการนัดหยุดงานประท้วงขอขึ้นค่าแรงของพยาบาล เป็นการช่วยทำให้ปูตินได้รับชัยชนะ ตามที่เขาต้องการ 15 และ 20 ธันวาคมนี้ อังกฤษกำลังจะเกิดโกลาหลทางสาธารณสุขครั้งใหญ่ จากการที่สหภาพแรงงานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ NHS ของอังกฤษ ได้ประกาศนัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องการเพิ่มค่าแรง
   หลงเขาบ่อเกลือ | คาเฟ่ริมลำธารสไตล์ Camping หลงเขา บ่อเกลือ น่าน-Lhong Khao คาเฟ่ริมลำธารสไตล์ Camping ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและต้นไม้ที่เขียวขจี ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มครอบครัวที่จะได้มานั่งเม๊าส์นั่งชิวแบบ Slow life เสพบรรยากาศรับลมเย็นๆกัน
   ดูทั้งหมด