สิ่งที่ต้องการแต่ละช่วงวัยของเราเหมือนจะต่างกัน
แต่ถ้าเป็นตอนนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดคือ…
→การปรับปรุงข้อเสียบางอย่างของตัวเองให้ดีขึ้น
และปรับเปลี่ยนมุมมองที่เอนเอียงให้อยู่ตรงกลาง…
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...