หอย ปู ปลา กุ้ง ที่คุ้งกระเบน
เรื่องโดย ดร.ชวลิต วิทยานนท์
ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้ไปเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อทำ rapid survey สำรวจความหลากหลายของกุ้ง หอย ปู ปลาในคุ้งกระเบนเป็นเวลาสั้น ๆ แค่สามวัน โดยเก็บตัวอย่างจากตลาดและแหล่งน้ำธรรมชาติ พบว่าปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ มีความหลากหลายสูงมาก โดยพบมากกว่า 50 ชนิด เป็นทั้งปลาจากป่าชายเลนและแนวปะการังอาศัยอยู่ด้วยกัน
ภาพแลนด์สเคปจากท้องฟ้าเห็นอ่าวคุ้งกระเบนยามน้ำลงในหน้าแล้งสวยมาก ๆ จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการของศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คนแถวนี้เรียก “กระชังพระเทพฯ” เพราะท่านเสด็จมาหลายครั้ง)
แต่เดิมย่านนี้เป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงปรารถนาให้เกิดการฟื้นสภาพป่า ให้ชาวบ้านมีอาชีพและยังอยู่ในพื้นที่ได้ จึงให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุ้งกระเบนฯ ขึ้นมานานกว่า 30 ปีแล้ว มีหน่วยงานราชการ 15 หน่วยงานร่วมกันทำงานพัฒนา โดยมีกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานกลาง
ปั้นน้ำเป็นปลาฉบับนี้จึงเลือกรูปสัตว์น้ำแปลก ๆ สวย ๆ บางรูป มาอวดให้ชมกันก่อนที่จะได้มาสำรวจถิ่นนี้กันอย่างจริงจัง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา