EP428 มาวัดผลวัฒนธรรมองค์กรกันเถอะ
เมื่อลงทุนลงแรงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปแล้ว หลายครั้งที่มีคำถามกลับมาว่า "เราจะวัดผลหรือรู้ได้อย่างไรว่า... วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างไปมันกำลังเกิดผลขึ้นจริงในองค์กร?" หรือ "รู้ได้ว่าหากมันยังไม่เกิดผล เราควรต้องทำอย่างไรต่อ?"
A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
  • 2
โฆษณา