Love this,.
ทุกคนชอบคิดถึงแต่เรื่องจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี้บนโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนตัวเอง
3
Leo Tolstoy นักปราชญ์ชาวรัสเซีย มีประโยคทองที่เคยกล่าวขึ้นต้นไว้ว่า...... อ่านต่อ
2
โฆษณา