13 ธ.ค. 2022 เวลา 06:23 • ธุรกิจ
✈️ส่งพนักงานไปทำงานในต่างประเทศ มีค่าจ้าง 2 สกุลเงิน เลิกจ้างจ่ายค่าชดเชยยังไง🛬
บริษัท A ได้ว่าจ้างพนักงานทำงาน โดยส่งพนักงานไปทำงานประจำสำนักงานของบริษัท B เป็นบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในสัญญาจ้างงานของบริษัท A ระบุว่า พนักงานจะได้รับเงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพื่อตอบแทนการทำงานในต่างประเทศกับบริษัท B(ทำงานประจำที่บริษัท B) แต่ทางปฏิบัติคือบริษัท A เป็นผู้จ่ายเงินเดือนและบริษัท B เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
ต่อมาบริษัท A ได้เลิกจ้างพนักงาน(อายุงาน 3 ปี 1 เดือน) บริษัท A จ่ายค่าชดเชยโดยคำนวณจากเงินเดือนของบริษัท A อย่างเดียว เป็นจำนวน 180 วัน ซึ่งต่อมาพนักงานได้ทวงถามค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพื่อตอบแทนการทำงานในต่างประเทศ ว่าจะต้องคำนวณเป็นค่าชดเชยด้วยตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน
มาตรา 5 กล่าวไว้ว่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้าง และลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุด และวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้
พิจารณาคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๖๗-๒๐๖๘/๒๕๕๗ (เบี้ยกันดาร) เรื่อง เบี้ยกันดารเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จ่ายเพื่อตอบแทนพนักงานที่ต้องปฏิบัติงาน ในสถานที่ห่างไกล จึงเป็นเงินตอบแทนการทํางานตามสัญญาจ้าง เป็นค่าจ้าง ส่วนค่าเช่ารถและค่าเช่า บ้านจ่ายเพื่อทดแทนสวัสดิการบ้านพักและชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว จึงไม่ใช่ค่าจ้างเงินเบี้ยกันดารเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการที่พนักงานต้องปฏิบัติงานใน สถานที่ห่างไกล จึงเป็นเงินที่จําเลยซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจ้าง ถือเป็น ค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
ฉะนั้นค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพื่อตอบแทนการทำงานในต่างประเทศของบริษัท A จะต้องนำมาคำนวณจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงานที่นายจ้างบริษัท A ได้ตกลงกับลูกจ้าง แม้ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพื่อตอบแทนการทำงานในต่างประเทศของบริษัท A นั้นบริษัท B จะดำเนินการจ่ายตรงให้แก่ลูกจ้างทุกๆเดือน เพียงแต่บริษัท B เป็นแค่ตัวกลางในการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพื่อตอบแทนการทำงานในต่างประเทศของบริษัท A เท่านั้น
โฆษณา