การที่เกิดมามีกาย กายที่ไม่คงที่ ต้องหาอะไร กินเข้าไปดื่มเข้าไป มันถึงโต บ้างก็ผอม บ้างก็อ้วน แต่ก็เรียกว่าโตวันโตคืน ..ไปจนกายนี้ต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตาย ยามกายป่วย ..จิตก็บังคับกายให้เคลื่อนไหวเป็นปกติไม่ได้ มันเจ็บปวดทุกข์มั้ย เวลากายไม่เจ็บปวยเมื่อยล้า มีความสุขมั้ย แต่ทุกข์สุขของกายมันไม่เที่ยง เพราะกายมันเดินไปตามทาง ของเค้า..เกิดแก่เจ็บตาย
คราวนี้ เมื่อมีกาย ก็มาอารมณ์ อารมณ์พอใจ ไม่พอใจ ดีใจเสียใจ ด้วยเรื่องอะไร ..ด้วยเรื่องราวของตัณหาสาม ที่หมุนอยู่ภายในกาย มีโลภโกรธหลง ที่หมุนจิตของเราอยู่ หมุนไปไหน
..หมุนจิตของเราให้สร้างกรรม สร้างกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มีการใช้กายวาจาใจ..ไปเบียดเบียน รังแก คนนั้นคนนี้รังแกจิ้งจกตุ๊กแก รังแก่เค้าด้วยความไม่พอใจ มันเป็นทุกข์หรือสุข ในสิ่งที่จิตจะได้รับ เราใช้กายวาจาใจด้วยเหตุผลที่ดี ..กายเราก็มีความสุข เราใช้กายวาจา..ใจ ไม่ดี เราก็ได้รับทุกข์ ทั้งสุขและทุกข์ มันเนื่องด้วยเหตุที่เรามีกาย ใช้กายไปสร้างอะไร ให้เกิดขึ้น เป็นคุณหรือโทษ ใจเราจิตเราย่อมได้รับ ผลในสิ่งที่ตนเองกระทำ ผลที่จิตมีอะไร..รักษาจิต เป็นกรรม หรือ เป็นธรรมให้แก่จิต
  • 1
โฆษณา