• ปกรณ์ ปราสาททอง
  • 2.5K
   โพสต์
  • 348
   ผู้ติดตาม
  • 88
   กำลังติดตาม
  • ขอให้จิตของข้าพเจ้าเจริญด้วยเหตุผลในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้จิตของข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติธรรม ตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยมรรค๔ผล๔พระนิพพาน ๑