22 ธ.ค. 2022 เวลา 08:05 • ปรัชญา
ป้าว่าทุกศาสนา ล้วนมีวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ล่ะท้องถิ่นผสมอยู่ด้วยค่ะ
แต่ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิต ศาสนาช่วยในเรื่องความคิดในการเลือกประพฤติตนค่ะ
ป้าว่า นอกจากการเทศน์แล้ว เราน่าจะแปล
พระไตรปิฏก ใครแปล ก็ใช้ชื่อคนนั้น แล้วจัดพิมพ์ ขายในวัด เหมือนทางคริสต์ เขาจะมีพระคัมภีร์ Bible ฉบับของใครแปลก็ว่าไป ตอนไปครั้งแรกที่ประทับใจคือ เขาแจกฉบับย่อมาเล่มเล็กๆ พอเริ่มสนใจ ก็ไปหาซื้อโดยขอให้ พี่ทางในโบสถ์ช่วยหาให้ แต่ ศาสนาพุทธก็ศึกษาค่ะ
แนวคิดส่วนตัวนะ คำสอนนั้นๆจะเหมาะกับคนในแต่ล่ะสถานะการณ์ทีพบอยู่ คือเป็นแนวทางหรือกรอบกว้างๆแต่เราเอามาปรับใช้ในชีวิตเราค่ะ ทางพุทธถึงมี สำหรับ พระ
คนทั่วไป ป้าก็ไม่ได้ชำนาญมากค่ะ
โฆษณา