พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แก่ปวงชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชดำรัส มีใจความว่า "บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดีให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์
คนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสุขความเจริญ ความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลกับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเกิดปัญหา อุปสรรค หรือโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ เข้ามาแผ้วพาน เราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรัก สามัคคี ความอดทนและความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลาย"
"ทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจากการที่เรามิได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญของแต่ละบุคคล แต่ยังคำนึงถึงความสุขความเจริญของบ้านเมือง เราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี"
"ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พร้อมทั้งมีกำลังใจ มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญ ซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป"
19 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...