ผู้ป่วยตาบอดในประเทศไทย ต้องรอคิว
รับบริจาคดวงตานาน 3 - 4 ปี
ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกไม่ต้องรอ
สาเหตุไม่ใช่เพราะไม่มีผู้บริจาค
ประเทศไทยมีผู้แสดงความจำนงจำนวนมาก
แต่ปัญหา คือ เมื่อเสียชีวิตแล้ว
ญาติไม่ได้รีบแจ้งศูนย์ดวงตาให้มาเก็บตาทันที
ทำให้ผู้แสดงความจำนงไม่สามารถบริจาคตาได้ทัน
#บริจาคดวงตา
ผู้ป่วยตาบอดในประเทศไทย ต้องรอคิว รับบริจาคดวงตานาน 3 - 4 ปี ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกไม่ต้องรอ สาเหตุไม่ใช่เพราะไม่มีผู้บริจาค ประเทศไทยมีผู้แสดงความจำนงจำนวนมาก แต่ปัญหา คือ เมื่อเสียชีวิตแล้ว ญาติไม่ได้รีบแจ้งศูนย์ดวงตาให้มาเก็บตาทันที ทำให้ผู้แสดงความจำนงไม่สามารถบริจาคตาได้ทัน #บริจาคดวงตา
โฆษณา