พัฒนาจุดแข็ง เพราะเมื่อพัฒนาจุดแข็งไปเรื่อย ๆ จุดอ่อนจะค่อย ๆ ลดลงไป จากความมั่นใจและการมีทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเองมากขึ้น เพราะจุดอ่อนในหลายกรณีเกิดจากประเมินตัวเองในเชิงลบ หากสามารถเสริมสร้างจุดแข็งจนมีทัศนคติในเชิงบอกต่อตนเองได้ มุมมองเชิงลบที่มีต่อตนเองก็จะลดลงไปโดยอัตโนมัติ
โฆษณา