การฝึกฝนผู้ตรวจประเมินมีความสามารถ จิตสำนึก คุณภาพของการตรวจประเมิน ทำอย่างไร

A: ผู้ตรวจประเมิน ควรได้มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับ Auditee อาจมีประสบการณ์ในการทำงานประสานกัน การเป็นลูกค้าภายใน มีความรู้ในกิจกรรมกระบวนการของ Auditee รู้ปัจจัยเข้า (Input 5 M.+1E) Man Machine Method Material Measurement Environment และผลที่ได้ (Output)
หลายองค์กรมองกิจกรรมการตรวจประเมินเป็นงานเสริมเพิ่มจากงานประจำ จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการตรวจประเมินอย่างเพียงพอ ซึ่งมีผลให้ระบบบริหารคุณภาพขององค์กรขาดประสิทธิผลไปด้วย ระบบการให้รางวัลหรือผลงานในการทำกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน ควรทำเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้การทำงานตรวจประเมิน
ผู้ตรวจประเมินที่ดี ต้องตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากมีหน้าที่ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน การวางแผนการตรวจประเมิน การบริหารทรัพยากร เวลา บุคลากร ในการตรวจประเมินและการศึกษาระเบียบปฏิบัติของ Auditee การเตรียมรายการคำถาม (Audit Checklist)
การเตรียมคำถามนั้น ผู้ตรวจประเมินต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เข้าตรวจประเมิน และตรวจประเมินให้ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน ควรทำอย่างรอบคอบและรวดเร็ว และวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงในการแก้ปัญหา ป้องกัน และไม่ใช่การรีบแก้ไขปัญหาแบบ Quick Fix คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านไปก่อน แต่สาเหตุรากเหง้าปัญหาไม่ได้ถูกปิดไป
  • 3
โฆษณา