นวัตกรรมครับ ไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพานวัตกรรมคนอื่น แต่อังกฤษสมัยนั้นคือผู้ริเริ่มนวัตกรรมแทบทุกอย่าง
ทั้งอุตสาหกรรม รวมถึงการเงิน การทหาร
ไม่มีประเทศไหน ไปถึงจุดสูงสุดได้ ถ้าไม่ใช่เจ้าของนวัตกรรมที่ทั่วโลกยอมรับ
  • 1
โฆษณา