26 ม.ค. 2023 เวลา 22:25 • หนังสือ
เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกาตัดสินในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยรวมถึงความคิด แต่ล้วนแล้วมาจากความรู้สึกที่เป็ฯตัวบงบอกให้เห็นถึงการแสดงออกและสิ่งที่บุคคลใดบุคลหนึ่งนั้นได้กระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งผลของทุกอย่างที่บุคคลนั้นได้กระทำจะเป็นตัวบงชี้ว่าความรู้สึงที่บุคคลนั้นได้กระทำในเรื่องดังกล่าว มีความรุ็สึกไปในทางด้านใด ถึงแม้บุคคลนั้นจะมีความคิดหรือนิสัยที่อาจแตกต่างกับสิ่งที่ได้กระทำนั้นขึ้นอยู่กับความรู้สึกเป็นหลัก
โฆษณา