ผมไม่ทราบว่า “object” ในที่นี้หมายเอาอะไรเป็นเงื่อนไข แต่เมื่อนึกถึง คำ “ ความรู้สึก” ผมนึกถึง ความคิด หรือการรับรู้ทางความคิด ของมนุษย์
โฆษณา