24 ก.พ. 2023 เวลา 23:22 • ปรัชญา

“ ไม่ต้องเสียเวลา “

การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การศึกษาก็สำคัญด้วย เพราะต้องรู้แนวทาง รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้เกิดผล ถ้ามีผู้มีประสบการณ์สอน ก็จะได้รับประโยชน์มาก ถ้าต้องสอนตนเองก็จะต้องลองผิดลองถูกไป ก็จะใช้เวลามากและก็จะต้องเหนื่อยมาก
ถ้าไม่มีความอดทน มีความพากเพียรพอ ก็อาจจะยกธงขาวยอมแพ้ แต่ถ้ามีผู้มีประสบการณ์สอน ก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา ทำให้ไม่ท้อแท้ต่อการปฏิบัติ พอปฏิบัติไปก็จะได้ผลเรื่อยๆ พอได้ผลเรื่อยๆก็จะมีกำลังจิตกำลังใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนทำให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ กระแสธรรมก็จะมีกำลังมากกว่ากระแสกิเลสตัณหา ก็จะสามารถปล่อยวางทุกอย่างที่เคยยึดติดได้ เช่นลาภยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติมาเป็นตัวอย่าง ทรงสามารถเสด็จออกจากพระราชวังได้ ออกจากลาภยศสรรเสริญ ออกจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แล้วก็ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัด เพื่อเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญา จนกระแสของธรรมมีกำลังมากกว่ากระแสกิเลสตัณหา ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา เป็นพุทธัง สรณัง คัจฉามิขึ้นมา
หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมคำสั่งสอนให้แก่สัตว์โลก ก็ปรากฏมี ธัมมัง สรณัง คัจฉามิขึ้นมา เพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ ทำให้เกิดมีธรรมะคำสอน และธรรมะคำสอนนี่แหละ เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าพระพุทธเจ้า ถึงแม้ไม่มีพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าได้ พระธรรมจึงเป็นสรณะที่แท้จริง
พระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพระธรรมออกมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลก หลักจากที่สัตว์โลกได้รับฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะสามารถบรรลุธรรมขึ้นมาได้ ก็จะเป็นสังฆรัตนะขึ้นมา เป็นที่พึ่งที่ ๓ ที่สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ คือนำพระธรรมคำสอนไปเผยแผ่ต่อ และก็ได้ทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อ มีวิริยะความอุตสาหะพากเพียร ที่จะเจริญที่จะปฏิบัติสติสมาธิปัญญาจนบรรลุธรรม เมื่อบรรลุแล้วก็นำเอาธรรมที่ได้บรรลุ มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไป.
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี
กำลังใจ ๕๕ กัณฑ์ที่ ๔๓๒
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
โฆษณา